Algemene voorwaarden

Algemeen

Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op de website drelienwallaeys.be.
Door gebruik te maken van deze website verbindt u zich ertoe deze gebruiksvoorwaarden na te leven en te aanvaarden.
Deze website is gecreƫerd door Elien Wallaeys en wordt beheerd door Tim Vermaercke, Aarseleweg 41C te 9800 Deinze. Hierna "Elien Wallaeys"

Intellectuele eigendomsrechten

De teksten, tekeningen, foto's, films, beelden, data, databanken, software, benamingen, handels- en domeinnamen, merken, logo's en andere bestanddelen van deze site zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren Elien Wallaeys of derden toe. Het is verboden zonder voorafgaand schriftelijk akkoord van Elien Wallaeys de op en via deze website aangeboden informatie op te slaan (anders dan noodzakelijk om de website te kunnen bekijken), te reproduceren, te wijzigen, openbaar te maken, te distribueren of te verzenden, te verkopen of, aan de andere kant, over te dragen of enige rechten hierop te verlenen aan derden.

Niet-toegestaan gebruik van de website

U verbindt zich er o.m. toe :

  • De informatie niet op een onrechtmatige, onwettelijke manier te gebruiken.
  • Geen zodanig gebruik te maken van de website waardoor de website wordt beschadigd, vervormd, onderbroken, stopgezet of anderszins minder efficiĆ«nt wordt gemaakt.
  • De website niet te gebruiken voor transmissie of posting van computervirussen, of voor transmissie of posting van illegaal of onrechtmatig materiaal, of van materiaal dat op enige wijze ongepast is (met inbegrip van maar niet beperkt tot materiaal met een lasterlijk, obsceen of bedreigend karakter).
  • De website niet te gebruiken op een dergelijke wijze dat er een inbreuk gepleegd wordt op de rechten van een natuurlijke persoon, rechtspersoon of vereniging, zoals onder meer, doch niet uitsluitend, de rechten van privacy en intellectuele eigendom.
  • De website niet te gebruiken voor posting en transmissie van materiaal met promotionele of publicitaire doeleinden zonder hiervoor een voorafgaande toestemming aan Elien Wallaeys te vragen, behalve indien daarom verzocht werd door de ontvanger.

Bij miskenning door U van de intellectuele rechten, andere rechten van Elien Wallaeys of derden, verbindt u zich ertoe Elien Wallaeys of derden te vergoeden en te vrijwaren tegen enige aanspraken of vorderingen van Elien Wallaeys of derden als gevolg van een inbreuk hierop.

Links naar andere websites

Deze website bevat mogelijk hyperlinks naar websites of naar webpagina's van derden en andere partijen, of verwijst daar op een andere manier naar. Elien Wallaeys heeft geen zeggenschap over de inhoud, het privacy beleid of over andere kenmerken van deze websites of webpagina's en is in geen geval aansprakelijk voor de inhoud of kenmerken ervan. Het plaatsen van links door Elien Wallaeys houdt op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring in van de inhoud van deze websites of webpagina's.

Adviezen via de website

Indien er via de website rechtstreeks of onrechtstreeks adviezen worden gegeven voor het nemen van enige persoonlijke of zakelijke beslissingen, dan worden deze adviezen zonder vorm van garantie gegeven en zonder dat Elien Wallaeys hiervoor aansprakelijk kan gesteld worden. U dient steeds een deskundige ter zake te raadplegen voor bijkomende inlichtingen omtrent het op uw situatie toegespitst advies.

Links naar de Elien Wallaeys site

Het aanleggen van hyperlinks naar de website is slechts toegestaan voor zover deze hyperlinks naar de homepage van de site leiden. Deep-linking is niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Elien Wallaeys. Het gebruik van deze site in sites of elementen van sites van derden (bij voorbeeld door in-line linking, framing of op enige andere manier) is eveneens verboden.

Toepasselijke wetgeving en bevoegde rechtbanken

De Belgische wetgeving is van toepassing op deze website met uitzondering van de Belgische doorverwijzingsregels uit het Belgisch internationaal privaatrecht. Ingeval van betwistingen zijn enkel de rechtbanken van Dendermonde bevoegd.

Maak nu een afspraak